top of page

Privacy Statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een behandeling, dienst en/of product afneemt van Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:          Corien Sluymer

Onderneming:        Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep

Bezoekadres:           Velperpoort 3

                                   2152 RS Nieuw Vennep

                                   Nederland

E-mail:                     info@voetreflexpraktijknieuwvennep.nl

Telefoonnummer:  +31 (0)622692711

KvK-nummer:        60297980

Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep, waaronder http://www.voetreflexpraktijknieuwvennep.nl.

Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de behandelingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de behandelingen en met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep om de behandelingen uit te voeren.

Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Door Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

- voor de uitvoering van behandelingen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en/of e-mailadres;

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en/of e-mailadres;

- voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@voetreflexpraktijknieuwvennep.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

- in het geval van behandelingen: 5 jaar na beëindiging van de laatste behandeling ten behoeve van mogelijk toekomstige behandelingen, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

- in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de e-mail service provider.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@voetreflexpraktijknieuwvennep.nl.

 

Het staat Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor - indien van toepassing - een zeer beperkte groep werknemers van Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep. De zwarte lijst wordt tevens bewaard voor toekomstige aanbiedingen van Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Voetreflexpraktijk Nieuw Vennep.

bottom of page